ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Και όμως υπάρχει ελπίδα….

 

 

 

 

 

 

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ στα πλαίσια της ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ που επαγγέλλεται θα δημιουργήσει ένα κράτος με επιχειρησιακές ικανότητες και δυνατότητες.

Ένα κράτος λειτουργικό, ευφυές, καινοτόμο.

Ο πυλώνας της αναπτυξιακής πολιτικής της ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ θα στηρίζεται στη γνώση, την πληροφορία, την εκπαίδευση, την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία, εξασφαλίζοντας ποιότητα λειτουργίας των θεσμών και σταθερό οικονομικό περιβάλλον.

Η οικονομική ανάπτυξη και η αναπτυξιακή πολιτική θα στηρίζεται στις δημόσιες και ιδιωτικές εγχώριες επενδύσεις, καθώς και στις διεθνείς επενδύσεις, όπως επίσης και στον επενδυτικό δανεισμό.

Η οικονομική μεγέθυνση θα στηριχθεί στην άμεση και πλήρη συνεργασία των επιχειρηματιών και επιχειρήσεων με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αντλώντας ιδέες και γνώση από τις εξελίξεις των επιστημών και την διάχυση τεχνικών και οργανωτικών καινοτομιών.

Δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες για επενδύσεις, συνεχή αύξηση των θέσεων εργασίας και της απασχόλησης με συνεχή ανάπτυξη.

Η ασκούμενη οικονομική πολιτική θα δημιουργήσει θεσμούς που θα προωθούν την οικονομική ανάπτυξη ενθαρρύνοντας, υποστηρίζοντας, διευκολύνοντας και ανταμείβοντας όσους συντελούν σε αυτή.

Παράγοντες που θα δώσουν έμφαση στην αναπτυξιακή πολιτική της ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης είναι η εκπαίδευση, η βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών και η δημιουργία νέων, η εισαγωγή και χρήση νέων τεχνολογιών, οι ευνοϊκές πολιτικές για την επιχειρηματικότητα και οι κατάλληλοι θεσμοί, πετυχαίνοντας έτσι υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης.

 

Άμεσοι στόχοι η αύξηση της παραγωγικότητας με περισσότερα και πιο εξελιγμένα μέσα παραγωγής, η καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων στις νέες τεχνολογίες, η βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισμού και ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων με εφαρμογή της υψηλής τεχνολογίας και της συσσωρευμένης γνώσης που έχει αποκτηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, για κάθε κλάδο της οικονομίας ξεχωριστά, επιτυγχάνοντας έτσι τη ραγδαία μείωση της ανεργίας.

Η απόδοση και αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής θα επιτευχθεί με την άμεση βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας των θεσμών, τους κανόνες οργάνωσης της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, αλλά και κυρίως από τη νέα ποιοτική μορφή διακυβέρνησης της χώρας, επιτυγχάνοντας μια ποιοτική διάσταση στην ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών με μακροπρόθεσμη πνοή.

Για την ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ η έννοια της σύγχρονης οικονομικής ανάπτυξης αντιπροσωπεύει μια πολύπλοκη διαδικασία οικονομικής μεγέθυνσης και κοινωνικής αλλαγής συγχρόνως. Η αναπτυξιακή διαδικασία χαρακτηρίζεται από τη συνεχή επέκταση των οικονομικών δραστηριοτήτων και την απόκτηση περισσοτέρων αγαθών, με τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των συντελεστών της παραγωγής και τη δημιουργία νέων αποδοτικών δυνατοτήτων με συνεχείς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.

Προϋποθέτει και απαιτεί αλλαγές στην όλη δομή του πυρήνα ολόκληρου του κοινωνικο-οικονομικού ιστού της χώρας. Η πολιτική ανάπτυξης και η αναπτυξιακή πολιτική απαιτείται να έχει μια τέτοια στρατηγική και να μην στηρίζεται με την ευρύτερη έννοια του όρου στις πελατειακές σχέσεις των πολιτικών με τους πολίτες.

Η διαδικασία και το περιεχόμενο της οικονομικής ανάπτυξης δεν αποτελείται μόνο από σειρά ποσοτικών αλγεβρικής μορφής σχέσεων μεταξύ αύξησης του εθνικού εισοδήματος και αύξησης της αποταμίευσης, των επενδύσεων, των εξαγωγών κ.λ.π., αλλά και από τις σχέσεις πολίτη – κράτους, διότι οι οικονομικοί αυτοί παράγοντες επηρεάζονται έντονα από κοινωνικές δυνάμεις αλληλοεξαρτούμενες.

Στόχος μας είναι να πετύχουμε μεταβολές στο ρυθμό ανάπτυξης και προόδου, στην μείωση της ανεργίας, την αύξηση της κατανάλωσης και εν γένει του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, αλλά και στην ικανότητα γρήγορης απορρόφησης των επενδύσεων και του ρυθμού τεχνολογικής προόδου, προϋποθέτουν αλλά και συνεπάγονται αντίστοιχες μεταβολές στην οικονομική και κοινωνική συμπεριφορά των πολιτών.

Η οικονομική ανάπτυξη είναι κατά βάση κοινωνικό φαινόμενο το οποίο προσδιορίζεται κατά βάση από τις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και του κράτους με την ταυτόχρονη ανάπτυξη και λειτουργία κοινωνικο-οικονομικών θεσμών. Η στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης για να είναι πετυχημένη και ολοκληρωμένη θα περιλαμβάνει και στόχους κοινωνικής ανάπτυξης, στοιχείο απαραίτητο για δίκαιη κατανομή του εισοδήματος και ευκαιρίες για κοινωνική και οικονομική πρόοδο για όλους με όρους αξιοκρατίας και αριστείας.

Η χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής οικονομικής ανάπτυξης είναι θέμα εθνικής επιβίωσης για τη δημιουργία της ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ σε μια ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ.

Ανάπτυξη για εμάς πέραν αυτών είναι:

 • Η διεύρυνση της δημοκρατίας, με ταυτόχρονη διεύρυνση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών.
 • Η ψήφιση νέου Συντάγματος που θα κατοχυρώνει πέρα των ανωτέρω και την οικονομική ανάπτυξη με νέους θεσμούς.
 • Δημιουργία νέου σύγχρονου τραπεζικού συστήματος.
 • Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών.
 • Μείωση της άμεσης και έμμεσης φορολογίας.
 • Στήριξη του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα.
 • Στήριξη της οικογένειας για το σταμάτημα του δημογραφικού κατήφορου.
 • Δημόσια υγεία ποιοτική για όλους.
 • Δωρεάν εκπαίδευση όλων σε όλες τις βαθμίδες.
 • Όλα τα δημόσια αγαθά προσβάσιμα σε όλους.
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής με θεσμοθετημένη προστασία του περιβάλλοντος.
 • Ριζικές αλλαγές στη Δικαιοσύνη, την ασφάλεια των πολιτών, τις Ένοπλες Δυνάμεις και όλους ανεξαιρέτως τους θεσμούς για τον πλήρη εκσυγχρονισμό της κοινωνίας.
 • Έλεγχος και αξιολόγηση παντού και σε όλους από συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές.

Τα επί μέρους μέτρα για κάθε κλάδο της οικονομίας και το συνολικό οικονομικό πρόγραμμα της ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ θα γνωστοποιηθούν στους πολίτες το επόμενο χρονικό διάστημα, διότι οι ομάδες εργασίας επεξεργάζονται και επικαιροποιούν το οικονομικό πρόγραμμα βάση των οικονομικών εξελίξεων και των νέων δεδομένων.

Εμείς με συνέπεια, ευθύνη, εθνική συνείδηση, εθνικό φρόνημα και απεριόριστη αγάπη για την Πατρίδα, θα βαδίσουμε αταλάντευτα, ασυμβίβαστα και μαχητικά στη δημιουργία της ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στο δρόμο της εθνικής αξιοπρέπειας, του πατριωτικού καθήκοντος και του εθνικού συμφέροντος για μια  ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΗ με αξιοπρέπεια, με κύρος και με τη θέση που της αξίζει στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

ΘΕΛΟΥΜΕ – ΞΕΡΟΥΜΕ – ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δρ. ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δικηγόρος – Οικονομολόγος

Πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

*Το παρόν όπως και όλα τα κείμενα των επίσημων ιστοσελίδων της ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και απαγορεύεται η μερική και ολική δημοσίευσή τους χωρίς την έγγραφη άδεια του γράφοντος.

Go to top