Για την ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ βασικός πυλώνας η οικογένεια

Για μια Ελλάδα Αξιών και Αρχών

βασικός πυλώνας η οικογένεια

και η κοινωνική αλληλεγγύη

 

Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Δημογραφικό και Μεταναστευτικό απειλούν την ύπαρξή μας ως χώρας, λαού, φυλής, έθνους

Η οικογένεια αποτελεί πηγή οικονομικής ευημερίας καθώς και πηγή κοινωνικής αλληλεγγύης, όταν μάλιστα και οι δύο γονείς έχουν την δυνατότητα να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα.

Επιτέλους οι πολιτικοί, τα κόμματα και οι εκάστοτε κυβερνήσεις, πρέπει να καταλάβουν ότι η ΣΤΗΡΙΞΗ της οικογένειας αποτελεί πρώτο στόχο εθνικής προτεραιότητας. Το κράτος πρέπει τώρα να εντάξει τη διάσταση «οικογένεια» στις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές του και να προωθήσει μια βιώσιμη οικογενειακή πολιτική με βάση τα παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Μια σοβαρή και υπεύθυνη κυβέρνηση χρειάζεται να προβλέπει το μέλλον και συγχρόνως να το καθιστά εφικτό. Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε χρειάζεται να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να δοθεί στους πολίτες νέα πίστη στο μέλλον μέσα από την οικογένεια.

 

Με αυτόν τον τρόπο δεν θα είναι αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουν ένα τόσο δυσμενές οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, ούτε να αναβάλλουν την πραγματοποίηση των όποιων σχεδίων τους για την δημιουργία οικογένειας και την απόκτηση παιδιών.

Θα μπορέσουν να βιώσουν την ευρωστία μιας ανανεωμένης συμμαχίας αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και θα έχουν τα μέσα να συμβάλλουν και αυτοί για να μπορούν να μετρηθούν με τις προκλήσεις του καιρού μας.

Το πνεύμα της κοινωνικής αλληλεγγύης, που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της χώρας μας και του λαού μας σε ώρες κρίσης, θα συμβάλλει στην εξεύρεση πρωτότυπων και βιώσιμων λύσεων που έχουν αποδειχθεί καθοριστικές για την κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου.

Μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας (οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική) και στην ανανέωση του κοινωνικού συμβολαίου στο οποίο στηρίζεται η Δημοκρατία μας.

Το θέμα της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών δεν θα πριμοδοτεί μόνο την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, ούτε θα περιορίζεται μόνο σ’ αυτό, αλλά θα θεωρείται πρόβλημα προτεραιότητας μεταξύ των οριζόντιων κέντρων ευθύνης (θεσμικά όργανα, κοινωνικοί εταίροι, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών) και των κάθετων (νέοι, ηλικιωμένοι).

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ θεωρεί ότι είναι αναγκαία η ίδρυση Υπουργείου Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής. Αποτελεί για μας πρώτη προτεραιότητα. Το μέλλον της χώρας μας εξαρτάται από τις αποφάσεις που θα λάβουμε σήμερα.

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ δεσμεύεται να εστιάσει την προσοχή της στην ΣΤΗΡΙΞΗ και προστασία της οικογένειας, τα αποτελέσματα θα είναι σίγουρα θετικά για την οικονομία και την κοινωνία και βραχυχρόνια και μακροχρόνια.

Προτείνουμε μια μεγάλη συμμαχία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της πολιτείας και των πολιτών, με τον συντονισμό των πολιτικών ώστε να αντιμετωπίσουμε τον εθνικό εφιάλτη του δημογραφικού προβλήματος με συστηματική στρατηγική και μακροπρόθεσμη προσέγγιση.

Το βασικό θέμα είναι να αναγνωριστεί με έργα και όχι με λόγια, η πρακτική και ουσιώδης συμβολή που η οικογένεια εξασφαλίζει στην κοινωνία μας και στην πραγματική φροντίδα των ατόμων (μελών της) κάθε ηλικίας. Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η κοινωνική, οικονομική και εθνική χρησιμότητά της. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα είναι πολλά και σύνθετα όταν η οικογένεια δεν στηρίζεται κατάλληλα και δεν ενθαρρύνεται κατά την εκτέλεση του ρόλου της με ένα θεσμικό πλέγμα στήριξης και προστασίας με κοινωνικές υπηρεσίες, εξασφάλιση εργασίας, φορολογίας, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, επαγγελματικής κατάρτισης, παιδείας κ.λ.π.

Υπάρχει συνεπώς, μεγάλη ανάγκη για τη χάραξη όλων των αναγκαίων πολιτικών και την λήψη άμεσων μέτρων, για να διασφαλιστεί ότι η χώρα θα εξέλθει από τη χρηματοπιστωτική, την οικονομική, την κοινωνική και την εθνική κρίση με ένα εύρωστο αναπτυξιακό δυναμικό, αξιοποιώντας στο έπακρο τους ανθρώπινους πόρους που διαθέτει.

Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί ολοκληρωμένη στρατηγική Στήριξης και Προστασίας της οικογένειας, με τη συμμετοχή των νέων, των γυναικών, των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας. Απαραίτητη είναι η άμεση μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος και του συστήματος κοινωνικών παροχών. Επίσης απαραίτητη είναι, η αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας, της μακροχρόνιας φροντίδας των ηλικιωμένων μέσα στην οικογένεια, τις αναγκαίες επενδύσεις στην παιδεία, την έρευνα αλλά και την παιδική φροντίδα μέσα από την αλληλεγγύη των γενεών.

Η Στήριξη και Προστασία της οικογένειας αποτελεί επένδυση της χώρας, αν θέλει να έχει μέλλον μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, που μοιάζει με κινούμενη άμμο.

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ έχει μελετήσει και επεξεργαστεί μέτρα και πολιτικές που πρέπει να ληφθούν άμεσα για να βγει η χώρα πιο δυνατή από την κρίση και να αποτρέψει τον εθνικό εφιάλτη του δημογραφικού προβλήματος. Η στήριξη της οικογένειας και η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελεί βασική της φιλοσοφία.

 

Go to top