Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Για μια Ελλάδα Αξιών και Αρχών
βασικός πυλώνας η οικογένεια
και η κοινωνική αλληλεγγύη

Το Δημογραφικό απειλεί την ύπαρξή μας ως χώρας, λαού, φυλής, έθνους.

Η οικογένεια αποτελεί πηγή οικονομικής ευημερίας καθώς και πηγή κοινωνικής αλληλεγγύης, όταν μάλιστα και οι δύο γονείς έχουν την δυνατότητα να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα.

Επιτέλους οι πολιτικοί, τα κόμματα και οι εκάστοτε κυβερνήσεις, πρέπει να καταλάβουν ότι η ΣΤΗΡΙΞΗ της οικογένειας αποτελεί πρώτο στόχο εθνικής προτεραιότητας. Το κράτος πρέπει τώρα να εντάξει τη διάσταση «οικογένεια» στις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές του και να προωθήσει μια βιώσιμη οικογενειακή πολιτική με βάση τα παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Μια σοβαρή και υπεύθυνη κυβέρνηση χρειάζεται να προβλέπει το μέλλον και συγχρόνως να το καθιστά εφικτό. Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε χρειάζεται να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να δοθεί στους πολίτες νέα πίστη στο μέλλον μέσα από την οικογένεια.

Με αυτόν τον τρόπο δεν θα είναι αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουν ένα τόσο δυσμενές οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, ούτε να αναβάλλουν την πραγματοποίηση των όποιων σχεδίων τους για την δημιουργία οικογένειας και την απόκτηση παιδιών.

 

Θα μπορέσουν να βιώσουν την ευρωστία μιας ανανεωμένης συμμαχίας αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και θα έχουν τα μέσα να συμβάλλουν και αυτοί για να μπορούν να μετρηθούν με τις προκλήσεις του καιρού μας.

Το πνεύμα της κοινωνικής αλληλεγγύης, που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της χώρας μας και του λαού μας σε ώρες κρίσης, θα συμβάλλει στην εξεύρεση πρωτότυπων και βιώσιμων λύσεων που έχουν αποδειχθεί καθοριστικές για την κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου.

Μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας (οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική) και στην ανανέωση του κοινωνικού συμβολαίου στο οποίο στηρίζεται η Δημοκρατία μας.

Το θέμα της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών δεν θα πριμοδοτεί μόνο την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, ούτε θα περιορίζεται μόνο σ’ αυτό, αλλά θα θεωρείται πρόβλημα προτεραιότητας μεταξύ των οριζόντιων κέντρων ευθύνης (θεσμικά όργανα, κοινωνικοί εταίροι, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών) και των κάθετων (νέοι, ηλικιωμένοι).

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ θεωρεί ότι είναι αναγκαία η ίδρυση Υπουργείου Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής. Αποτελεί για μας πρώτη προτεραιότητα. Το μέλλον της χώρας μας εξαρτάται από τις αποφάσεις που θα λάβουμε σήμερα.

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ δεσμεύεται να εστιάσει την προσοχή της στην ΣΤΗΡΙΞΗ και προστασία της οικογένειας, τα αποτελέσματα θα είναι σίγουρα θετικά για την οικονομία και την κοινωνία και βραχυχρόνια και μακροχρόνια.

Προτείνουμε μια μεγάλη συμμαχία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της πολιτείας και των πολιτών, με τον συντονισμό των πολιτικών ώστε να αντιμετωπίσουμε τον εθνικό εφιάλτη του δημογραφικού προβλήματος με συστηματική στρατηγική και μακροπρόθεσμη προσέγγιση.

Το βασικό θέμα είναι να αναγνωριστεί με έργα και όχι με λόγια, η πρακτική και ουσιώδης συμβολή που η οικογένεια εξασφαλίζει στην κοινωνία μας και στην πραγματική φροντίδα των ατόμων (μελών της) κάθε ηλικίας. Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η κοινωνική, οικονομική και εθνική χρησιμότητά της. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα είναι πολλά και σύνθετα όταν η οικογένεια δεν στηρίζεται κατάλληλα και δεν ενθαρρύνεται κατά την εκτέλεση του ρόλου της με ένα θεσμικό πλέγμα στήριξης και προστασίας με κοινωνικές υπηρεσίες, εξασφάλιση εργασίας, φορολογίας, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, επαγγελματικής κατάρτισης, παιδείας κ.λ.π.

Υπάρχει συνεπώς, μεγάλη ανάγκη για τη χάραξη όλων των αναγκαίων πολιτικών και την λήψη άμεσων μέτρων, για να διασφαλιστεί ότι η χώρα θα εξέλθει από τη χρηματοπιστωτική, την οικονομική, την κοινωνική και την εθνική κρίση με ένα εύρωστο αναπτυξιακό δυναμικό, αξιοποιώντας στο έπακρο τους ανθρώπινους πόρους που διαθέτει.

Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί ολοκληρωμένη στρατηγική Στήριξης και Προστασίας της οικογένειας, με τη συμμετοχή των νέων, των γυναικών, των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας. Απαραίτητη είναι η άμεση μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος και του συστήματος κοινωνικών παροχών. Επίσης απαραίτητη είναι, η αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας, της μακροχρόνιας φροντίδας των ηλικιωμένων μέσα στην οικογένεια, τις αναγκαίες επενδύσεις στην παιδεία, την έρευνα αλλά και την παιδική φροντίδα μέσα από την αλληλεγγύη των γενεών.

Η Στήριξη και Προστασία της οικογένειας αποτελεί επένδυση της χώρας, αν θέλει να έχει μέλλον μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, που μοιάζει με κινούμενη άμμο.

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ έχει μελετήσει και επεξεργαστεί μέτρα και πολιτικές που πρέπει να ληφθούν άμεσα για να βγει η χώρα πιο δυνατή από την κρίση και να αποτρέψει τον εθνικό εφιάλτη του δημογραφικού προβλήματος. Η στήριξη της οικογένειας και η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελεί βασική της φιλοσοφία.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΟΠΕΘΑΙΝΕΙ…

Δημογραφικό ο υπ’ αριθμόν πρώτος εθνικός κίνδυνος

Πρόσφατα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία δημοσίευσε τα αποτελέσματα της εθνικής απογραφής του 2011. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν δραματικά τις ανησυχίες μας. Ο πληθυσμός της χώρας το 2011 είναι 10.787.690 κάτοικοι όταν η απογραφή του 2001 έδινε ως αριθμό απογραφέντων το 10.939.771. Το πρόβλημα της μείωσης του πληθυσμού των Ελλήνων είναι ιδιαίτερα ανησυχητική έως εφιαλτική, σε ορισμένες δε περιοχές της χώρας δραματική.

Το δημογραφικό είναι για την ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ το πρώτης προτεραιότητας εθνικό πρόβλημα. Οι παράγοντες που δημιουργούν κυρίως το δημογραφικό πρόβλημα είναι κοινωνικοί και οικονομικοί.

Η χώρα μας με τη δραματική μείωση των γεννήσεων που διαπιστώνεται και την τελευταία δεκαετία διατρέχει μεγάλους κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί αποκτούν τεράστιες διαστάσεις λόγω της γεωγραφικής θέσης και απειλούν σοβαρά την ανανέωση και διαιώνιση της ελληνικής φυλής.

Τα πληθυσμιακά κενά που δημιουργούνται υπάρχει κίνδυνος να καλυφθούν από αλλοδαπούς με εξαιρετικά δυσμενή επακόλουθα.

Στις ένοπλες δυνάμεις θα δημιουργηθεί σοβαρότατο πρόβλημα λόγω της μείωσης του αριθμού των στρατευσίμων. Η ανανέωση του εργατικού δυναμικού και η πορεία της οικονομίας αλλά και η βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων θα τεθούν σε άμεσο κίνδυνο και θα δημιουργηθούν πολύ γρήγορα σοβαρά προβλήματα με κοινωνικές και εθνικές προεκτάσεις. Αυτό γιατί οι κυβερνήσεις της ψευδεπίγραφης μεταπολίτευσης έχουν στηριχθεί στους κάθε λογής μετανάστες.

Οι πολιτικές ηγεσίες του παλαιοκομματισμού αρνούνται να συνειδητοποιήσουν το θανάσιμο κίνδυνο που διατρέχει η χώρα. Παρά το γεγονός ότι τα δημογραφικά στοιχεία είναι αμείλικτα και η Ελλάδα αργοπεθαίνει.

Ο βιολογικός αφανισμός της χώρας πρέπει να σταματήσει με θεαματική αύξηση των γεννήσεων. Για το σκοπό αυτό η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ θα λάβει όλα τα αναγκαία και πρόσφορα μέτρα. Γιατί πιστεύουμε ότι χωρίς λύση του δημογραφικού προβλήματος χτίζουμε στην άμμο. Η Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της διατρέχει το έσχατο κίνδυνο εξαφάνισής της χωρίς πόλεμο.

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ προτείνει για τη λύση του δημογραφικού και του μεταναστευτικού ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου εθνικής στρατηγικής με τη δημιουργία:

·Υπουργείου Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας.

·Ίδρυση Δημογραφικού Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών

·Ισχυρότατα κίνητρα οικονομικά και πλέγμα νόμων υποστηρικτικών για την δημιουργία οικογένειας και την απόκτηση πολλών παιδιών, προστατεύοντας ιδιαίτερα τις πολυμελείς και πολύτεκνες οικογένειες που έχουν ανάγκη.

·Στήριξη οικονομική και ψυχολογική στα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά και δεν μπορούν. Η συμπαράσταση της πολιτείας θα είναι συνεχής και αμέριστη μέχρι το όνειρό τους να γίνει πραγματικότητα και να αποκτήσουν παιδιά.

·Ίδρυση βρεφονηπιακών σταθμών ολοήμερων που να παρέχουν φύλαξη, προστασία, σίτιση και ψυχαγωγία σε όλα τα ελληνόπουλα εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, δώδεκα μήνες το χρόνο.

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ δεσμεύεται να αναπτύξει συγκροτημένη πολιτική, παίρνοντας ΟΛΑ τα μέτρα και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα για την ΣΤΗΡΙΞΗ της οικογένειας .

Αναγνωρίζουμε το δημογραφικό ως πρώτης προτεραιότητας εθνικό πρόβλημα.

Αναγνωρίζουμε το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ως τον πρώτο εθνικό εφιάλτη.

Εφαρμογή ειδικών στοχευμένων πολιτικών από την ενθάρρυνση των νέων να δημιουργούν οικογένεια με πολλά παιδιά, στηρίζοντάς τους σε κάθε στάδιο από το ξεκίνημα, την ανατροφή, την εκπαίδευση μέχρι την πλήρη αποκατάσταση, με πράξεις και μόνιμες πολιτικές και όχι με λόγια.

Τα παιδιά και η οικογένεια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας με ειδικά μέτρα στήριξης.

Οι πολύτεκνες, οι τρίτεκνες, οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα Α.Μ.Ε.Α., θα τυγχάνουν ιδιαίτερης φροντίδας και προστασίας.

Η πολιτεία δίπλα και κοντά στην οικογένεια επιλύοντας κάθε πρόβλημα, με στοργή και αγάπη.

Αυτό αποτελεί χρέος της πολιτείας για την δημιουργία μιας δίκαιης κοινωνίας με Αλληλεγγύη, με Ανάπτυξη, με Ανθρωπιά.

Θεμέλιος λίθος της ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

Δρ. ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Go to top