Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1
Τίτλος, έδρα και έμβλημα του κινήματος

1.      Ιδρύεται πολιτικό κίνημα με την κατά νόμο δήλωση της 18ης Μαΐου 2010 ενώπιον του Εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας του Αρείου Πάγου με τον τίτλο «ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ». Το κίνημα υπηρετεί τον πολίτη και την πατρίδα.

2.      Η έδρα του κινήματος είναι η Αθήνα.

3.      Το έμβλημα του κινήματος αποτελείται από τρεις κίονες που απεικονίζουν τον ιωνικό, τον δωρικό και τον κορινθιακό ρυθμό. Αυτοί συμβολίζουν την αδιαιρετότητα, την οικουμενικότητα και την διαχρονικότητα του ελληνικού πνεύματος και του ελληνικού πολιτισμού. Κυρίαρχα χρώματα το γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας της Ελλάδας και το πράσινο της ελληνικής υπαίθρου.

ΑΡΘΡΟ 2
Βασικές αρχές

1.      Βασική αρχή του κινήματος της ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ είναι η δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία του.

2.      Όλα τα όργανα συγκροτούνται από μέλη του κινήματος και αναπτύσσονται από τη βάση προς την κορυφή. Η λειτουργία τους είναι αμφίδρομη.

3.      Οι αποφάσεις και η λειτουργία των οργάνων βασίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας. Εφαρμόζονται δε υποχρεωτικά από όλα τα μέλη του κινήματος. Η δραστηριότητα των μελών διέπεται από τη συνέπεια τήρησης των δημοκρατικών αρχών και της ατομικής ευθύνης.

4.      Το κίνημα της ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ αποτελεί νέο πολιτικό φορέα χωρίς δεσμεύσεις και εξαρτήσεις από το παρελθόν και οποιαδήποτε συμφέροντα. Ιδρύθηκε για να υπηρετήσει την πατρίδα και τον λαό.

5.      Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ είναι κίνημα λαού, αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες, δεν περιχαρακώνεται πίσω από νεκρά πολιτικά δόγματα και ανοίγει ευρείς ορίζοντες στην πορεία της χώρας στην νέα εποχή.

6.      Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ αντιπροσωπεύει τις πιο προωθημένες σκέψεις της σύγχρονης πολιτικής σκέψης. Δεν είναι δεσμευμένη σε καμιά συμφωνία του παρελθόντος και χαράζει προοπτικές που ανταποκρίνονται σε ένα καλύτερο αύριο της πατρίδας και του λαού.

ΑΡΘΡΟ 3
Θέσεις, αξίες

1.      Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ είναι κίνημα ανθρωποκεντρικό. Πρωταρχική αξία για μας είναι ο άνθρωπος.

2.      Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ είναι κίνημα δημοκρατικό. Η δημοκρατία για μας δεν είναι ούτε ριζοσπαστική, ούτε φιλελεύθερη, ούτε μικτή, ούτε κρατικοποιημένη. Δημοκρατία για μας είναι το απεριόριστο δικαίωμα των πολιτών, να επιλέγουν ελεύθερα, να συλλογιούνται ελεύθερα, να οραματίζονται ελεύθερα, να δημιουργούν ελεύθερα, να αποφασίζουν ελεύθερα και όλα αυτά χωρίς περιορισμούς, όρους και προϋποθέσεις για το συμφέρον της πατρίδας και του λαού.

3.      Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ  είναι κίνημα πατριωτικό. Όλοι οι Έλληνες μαζί ενωμένοι μπορούμε να χτίσουμε την ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ την Ελλάδα που αγαπάμε, την Ελλάδα της λεβεντιάς, της αξιοπρέπειας, του φιλότιμου, την Ελλάδα που ονειρευόμαστε για τα παιδιά μας και τις νέες γενιές. Γιατί πιστεύουμε ότι «μητρός τε και πατρός τε και των άλλων προγόνων απάντων τιμιότερον εστίν η Πατρίς».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

ΑΡΘΡΟ 4
Οργανωτική διάρθρωση

Τα όργανα του κινήματος είναι:

1.      Ανώτατο όργανο του κινήματος είναι το συνέδριο.

2.      Ο Πρόεδρος, (μέχρι το πρώτο συνέδριο είναι ο υπογράφων πρώτος την Ιδρυτική Διακήρυξη και το καταστατικό του κινήματος).

3.      Η Διοικούσα Επιτροπή.

4.      Η Κοινοβουλευτική Ομάδα.

5.      Η Κεντρική Επιτροπή.

6.      Η Εθνική Συνέλευση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
Αρμοδιότητες των Οργάνων

1.      Το Συνέδριο. Συγκαλείται κάθε δύο χρόνια και

Α. Καθορίζει την πολιτική του κινήματος.

Β. Διαμορφώνει και εγκρίνει το πρόγραμμά του.

Γ. Εκλεγεί τα αιρετά όργανα.

Δ. Εγκρίνει τον οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του κινήματος.

Ε. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν τεθεί στην ημερησία διάταξη από τους συνέδρους.

2.      Ο Πρόεδρος. Έχει τετραετή θητεία, εκπροσωπεί το κίνημα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες στο πλαίσιο των αποφάσεων των άλλων οργάνων. Προΐσταται των λειτουργιών του κινήματος σε όλα τα επίπεδα και προεδρεύει σε όλα τα όργανα. Έχει δικαίωμα να συγκαλεί έκτακτο συνέδριο, σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές του κινήματος.

3.      Η Διοικούσα Επιτροπή. Συγκροτείται με απόφαση του Συνεδρίου, μετά από πρόταση του Προέδρου και η λήξη της θητείας της ορίζεται το επόμενο συνέδριο. Είναι το ανώτατο καθοδηγητικό και εκτελεστικό όργανο του κινήματος. Παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία της εφαρμογής των αποφάσεων του Συνεδρίου και αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Προέδρου.

4.      Η Κοινοβουλευτική Ομάδα. Αποτελείται από το σύνολο των βουλευτών και των ευρωβουλευτών της. Το κάθε μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αποφασίζει ελεύθερα και κατά συνείδηση στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, θέτοντας πάντοτε υπεράνω όλων το συμφέρον του λαού και της πατρίδας. Οι ευρωβουλευτές αγωνίζονται και συμμετέχουν στις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου προβάλλοντας και προωθώντας τα εθνικά θέματα.

5.      Η Κεντρική Επιτροπή. Συγκροτείται από τον Πρόεδρο, την Κοινοβουλευτική Ομάδα, την Διοικούσα Επιτροπή και τρία εκλεγμένα μέλη από κάθε περιφερειακή οργάνωση. Η Κεντρική Επιτροπή, συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε τακτικά χρονικά διαστήματα, ή έκτακτα σε επείγουσες περιπτώσεις με απόφασή του.

6.      Η Κεντρική Επιτροπή είναι το ανώτατο όργανο του κινήματος, στο μεταξύ χρονικό διάστημα των συνεδρίων.

Α. Χαράσσει την πολιτική του κινήματος, έχοντας πάντα ως βάση το συμφέρον του λαού και της πατρίδας.

Β. Έχει την ευθύνη της σωστής ενημέρωσης των πολιτών γιατί πιστεύουμε ότι μόνο ο σωστά ενημερωμένος πολίτης μπορεί να ασκήσει ορθή πολιτική πράξη.

Γ. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό και ασκεί έλεγχο των πεπραγμένων.

7.      Η Εθνική Συνέλευση. Αποτελείται από όλους όσους συμμετέχουν στο Συνέδριο και από εκπροσώπους της νεολαίας, των δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, των εργατών, των αγροτών, των μικρομεσαίων, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των ελεύθερων επαγγελματιών, εκπροσώπων όλων των παραγωγικών τάξεων της χώρας και όλων των οργανώσεων των απανταχού στη γη Ελλήνων, που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Συγκαλείται με απόφαση της Διοικούσης Επιτροπής, μετά από εισήγηση του Προέδρου, για θέματα μείζονος εθνικής σημασίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΡΘΡΟ 6
Δομή Περιφερειακής Οργάνωσης

Το κίνημα συγκροτεί περιφερειακές οργανώσεις στις έδρες των δήμων με απόφαση της διοικούσας επιτροπής. Αποστολή των οργανώσεων αυτών είναι η σε τοπικό επίπεδο αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών για όλα τα τρέχοντα θέματα πολιτικής, που αφορούν την οικονομία, την παιδεία, την εξωτερική πολιτική και την επίλυση των τοπικών προβλημάτων. Συμμετέχουν στην τοπική κοινωνία οργανώνοντας εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, όπου αυτές χρειάζονται. Η κάθε οργάνωση θα διέπεται από καταστατικό λειτουργίας, το οποίο θα συντάσσουν τα μέλη της οργάνωσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 7
Εγγραφή Μέλους

Μέλος του κινήματος της ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και διαμένει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και δέχεται τις αρχές και τις θέσεις κινήματος όπως αυτές αναφέρονται στην ιδρυτική διακήρυξη και τα επίσημα κείμενα του κινήματος.

ΑΡΘΡΟ 8

Ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους είναι η συμμετοχή του σε οργανώσεις, ομάδες και δραστηριότητες που αντιστρατεύονται το συμφέρον του λαού και της πατρίδας. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται μόνο με την εγγραφή του στο κίνημα.

ΑΡΘΡΟ 9
Διαγραφή μέλους

Η ιδιότητα του μέλους χάνεται,

α. Με την οικιοθελή αποχώρησή του ύστερα από έγγραφη δήλωση.

β. Με τη διαγραφή η οποία γίνεται με απόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου.

γ. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους συνεπάγεται την ταυτόχρονη απώλεια των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή. Τα θέματα που αφορούν τα πειθαρχικά αδικήματα, τις επιβαλλόμενες ποινές και την λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων ρυθμίζονται από ειδικό κανονισμό.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ως Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα, στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις συνδρομές των μελών της , το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση της Διοικούσης Επιτροπής. Επίσης, από έσοδα που προέρχονται από διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του κινήματος καθώς και επώνυμες δωρεές.

ΑΡΘΡΟ 11

Ο έλεγχος και η διαχείριση των οικονομικών του κινήματος θα γίνεται από πενταμελή οικονομική επιτροπή, η οποία θα συνεπικουρείται στο έργο της από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του κινήματος. Η Οικονομική Διαχειριστική Επιτροπή έχει την υποχρέωση τακτικού ετήσιου ελέγχου, καθώς και εκτάκτου ελέγχου σε όλες τις περιφερειακές οργανώσεις. Επίσης, έλεγχο των οικονομικών θα μπορούν να ζητήσουν οποτεδήποτε ο Πρόεδρος του κινήματος και η Διοικούσα Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 12

Το κίνημα τηρεί βιβλία εσόδων – εξόδων, όπως επίσης τα ίδια βιβλία θα τηρούν και οι περιφερειακές οργανώσεις. Στα οικονομικά στοιχεία του κινήματος θα μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοδήποτε μέλος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΝΕΟΛΑΙΑ

ΑΡΘΡΟ 13

Η Νεολαία του κινήματος εκφράζεται μέσα από την οργάνωση νέων, διαπνέεται από τις αρχές που αναφέρονται στην ιδρυτική διακήρυξη και τα μέλη της θεωρούνται αυτοδίκαια μέλη του κινήματος. Οι νέοι θα είναι πρωτοπόροι στην προσπάθεια για την δημιουργία της ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και θα έχουν λόγο και θέση σε όλα τα όργανα του κινήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 14

Τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται μόνο από το Συνέδριο. Για οποιοδήποτε θέμα που δεν καλύπτεται από το Καταστατικό αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή στα πλαίσια των Γενικών Αρχών και Θέσεων του κινήματος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 15

Το καταστατικό αυτό εγκρίθηκε από την Ιδρυτική Επιτροπή, η οποία θα μεριμνήσει για όσα απαραίτητα απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του κινήματος, ψηφίζοντας τους αναγκαίους κανονισμούς.

ΑΡΘΡΟ 16

Το καταστατικό αυτό υποβάλλεται στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μαζί με την Ιδρυτική Διακήρυξη του Κινήματος, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. Η τήρηση του παρόντος Καταστατικού μέχρι την όποια τροποποίησή του, αποτελεί υποχρέωση των μελών του.

 

 

 

 

Go to top